خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن

خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن

کلمات کلیدی :

خمکاری لوله
هیدروفرمینگ لوله
خمکاری هیدرولیکی
شبیه سازی اجزای محدود
فرآیند خم کاری لوله جدار نازک
دانلود پایان نامه خمکاری فشاری لوله جدار نازک
دانلود پایان نامه خمکاری هیدرولیکی
دانلود پایان نامه هیدروفرمینگ لوله
تولید لوله جدار نازک به روش هیدروفرمینگ

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت تولید

خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن

 

 

 

 

 

 

چکیده

لوله های خم کاری شده جدار نازک کاربرد بسیار وسیعی در صنایع فضایی، هواپیماسازی، خودروسازی و دیگر صنایع دارد. مساله کاهش وزن و کاهش فضای اشغال شده توسط لوله ها سبب شده است تا این قطعات با شعاع خم کوچک شکل دهی شوند. خم کاری لوله با شعاع خم کوچک نیازمند به کارگیری روش های نوین خم کاری می باشد، زیرا با کاهش شعاع خم کاری امکان ایجاد عیوب چین خوردگی در شعاع داخلی خم، نازک شدگی بیش از حد جداره بیرونی لوله، تغییر شکل سطح مقطع و مانند آنها افزایش می یابد. 

 

یکی از روش هایی که برای خم کاری لوله های جدار نازک با شعاع های خم کوچک مورد استفاده قرار می گیرد، خم-کاری به روش هیدروفرمینگ است. این روش در مقایسه با سایر روش های خم کاری لوله دارای مزایای بسیار زیادی مانند بهبود کیفیت سطحی، کاهش تغییرات ضخامت، افزایش استحکام و کاهش هزینه، به خصوص در مورد قطعات پیچیده، می باشد. در این پژوهش ابتدا لوله های انتها بسته بدون درز به وسیله فرآیندهای کشش عمیق و اتوکاری تولید گردیده است.

 

سپس، فرآیند خم کاری این لوله با نسبت  شعاع خم به قطر (R/D) برابر 1 توسط فرآیند جدید خم هیدروفرمینگ به صورت تجربی و شبیه-سازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بررسی مسیر فشار، مسیر فشاری که در آن لوله بدون چروکیدگی به طور کامل شکل قالب را به خود می گیرد، بدست آمد. بعلاوه، اثر تغییرات فشار بر توزیع ضخامت لوله در شعاع داخلی و شعاع خارجی ناحیه خم لوله مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، نحوه شکل گیری لوله در نسبت های (R/D) ثابت با تغییر همزمان شعاع خم و قطر لوله و نحوه شکل گیری لوله در نسبت های (R/D) متغیر کمتر از یک در قطر لوله ثابت با یکدیگر مقایسه شد. همچنین اثر ضریب اصطکاک میان قالب و دیواره لوله نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

 

کلمات کلیدی:

فشار داخلی

خم کاری لوله

هیدروفرمینگ لوله

شبیه‌سازی اجزای محدود 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

1 کلیات 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف ها و پارامترهای خم کاری 4

1-3- روش های خمکاری لوله 5

1-3-1- خم کاری هیدروفرمینگ 5

1-3-2- خم کاری فشاری 6

1-3-3- خم کاری کششی دورانی 8

1-3-4- خم کاری تحت فشار 10

1-3-5- خم کاری کوبهای 11

1-3-6- خم کاری غلتکی 12

1-4- عیوب خم کاری لوله 14

1-4-1- برگشت فنری 14

1-4-2- چین خوردگی 15

1-4-3- عدم گردی (بیضوی شدن) سطح مقطع 16

1-4-4- تغییرات ضخامت 17

1-4-5- پارگی 18

1-5- مراحل انجام پژوهش 18

 

فصل دوم 19

2 مروری بر پژوهش های انجام شده 19

2-1- مقدمه 20

2-2- پژوهش های انجام شده پیرامون خم کاری لوله 20

2-3- اهداف پژوهش 43

 

فصل سوم

3 مراحل آزمایشگاهی 45

3-1- مقدمه 45

3-2- معرفی تجهیزات استفاده شده در آزمایش ها 45

3-2-1- دستگاه آزمایش 45

3-2-2- قالبهای استفاده شده 48

1-1-1-1- قالب کشش عمیق 48

1-1-1-2- قالب اتوکشی 50

1-1-1-3- قالب خم کاری 52

3-2-3- سیستم تامین فشار 53

3-2-4- سیال هیدرولیکی 55

3-2-5- وسایل اندازه گیری 56

3-3- تعیین خواص مکانیکی ورق 56

 

فصل چهارم

4 شبیه سازی اجزای محدود 59

4-1- مقدمه 60

4-2- مراحل شبیه سازی 60

4-2-1- ایجاد مدل هندسی (Part) 60

4-2-2- تعیین خصوصیات ورق 61

4-2-3- مونتاژ قطعات 62

4-2-4- مراحل شکل دهی 62

4-2-5- تعیین تماس بین سطوح 63

4-2-6- شرایط مرزی و بارگذاری 64

4-2-7- المان بندی 65

4-2-8- تحلیل فرآیند 65

 

فصل پنجم

5 نتایج و بحث 67

5-1- مقدمه 68

5-2- بررسی تاثیر تغییرات فشار داخلی لوله 68

5-2-1- بررسی تاثیر تغییرات فشار داخلی لوله بر شکل-گیری لوله 68

5-2-2- بررسی تاثیر تغییرات فشار داخلی لوله بر توزیع ضخامت دیواره داخلی و خارجی 74

5-3- بررسی اثر تغییرات ضریب اصطکاک میان قالب و لوله بر تغییرات ضخامت لوله 79

5-4- بررسی اثر فشار شکل گیری لوله در نسبتهای شعاع قالب به قطر لوله (R/D) ثابت و مقایسه تغییرات ضخامت لوله در دیواره داخلی و خارجی 86

5-4-1- نسبت های شعاع قالب به قطر لوله (R/D) برابر 1 86

5-4-2- نسبت های شعاع قالب به قطر لوله (R/D) برابر 8/0 90

5-4-3- نسبت های شعاع قالب به قطر لوله (R/D) برابر 6/0 94

5-5- بررسی اثر تغییرات نسبت شعاع قالب به قطر لوله (R/D) متغیر در یک قطر لوله ثابت، بر فشار شکل-دهی لوله و تغییرات ضخامت لوله در دیواره داخلی و خارجی 97

6 نتیجه گیری و پیشنهادها 106

6-1- مقدمه 107

6-2- نتیجه گیری 107

6-3- پیشنهادها 109

7 مراجع 111

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل ‏1 1، چند نمونه از کاربردهای قطعات خم لوله]1[. 2

شکل ‏1 2،  پارامترهای رایج در خم کاری لوله ]4[. 4

شکل ‏1 3، شماتیک فرآیند خم کاری هیدروفرمینگ لوله ]5[. 6

شکل ‏1 4، شماتیک فرآیند خم کاری فشاری لوله [7]. 8

شکل ‏1 5، شماتیک فرآیند خم کاری کششی دورانی لوله ]9[. 9

شکل ‏1 6، شماتیک فرآیند خمکاری تحت فشار الف- قبل از خم کاری، ب- پس از خم کاری ]11[. 11

شکل ‏1 7، شماتیک فرآیند خم کاری کوبه ای، الف- قبل از خم کاری، ب- پس از خم کاری]11[. 12

شکل  ‏1 8، شماتیک فرآیند خم کاری غلتکی با سه غلتک]11[. 13

شکل ‏1 9، برگشت فنری ]11[. 15

شکل ‏1 10، چین خوردگی در لوله در شعاع داخلی خم ]12[. 15

شکل  ‏1 11، خرابی سطح مقطع لوله بر اثر خمکاری (تخت شدن در شعاع بیرونی و بیضی شدن) ]11[. 17

شکل  ‏1 12، تغییرات ضخامت لوله در خمکاری]11[. 17

شکل  ‏2 1، شکل دهی خم کاری فشاری لوله، الف- قبل از انجام فرآیند، ب- پس از انجام فرآیند[13]. 21

شکل  ‏2 2، شکل دهی لوله در پارامترهای مختلف[13]. 21

شکل ‏2 3، اثر میزان تغییرات ضخامت دیواره داخلی و خارجی در شعاع خم مختلف[13]. 21

شکل ‏2 4، اثر میزان تغییرات ضخامت دیواره در دو جنس آلومینیوم و فولاد[13]. 22

شکل ‏2 5، اثر میزان تغییرات ضخامت دیواره در با ضریب اصطکاک مختلف[13]. 22

شکل ‏2 6، نتایج حاصل از پژوهش کمی و همکاران [14]. 23

شکل ‏2 7، نتایج حاصل از پژوهش یانگ و همکاران [15]. 24

شکل ‏2 8، نتایج حاصل از پژوهش هی یانگ و یانگ لین [17]. 26

شکل ‏2 9، نتایج حاصل از پژوهش وانگ و همکاران [5]. 28

شکل  ‏2 10، نتایج حاصل از پژوهش وانگ و آگاروال [18]. 30

شکل ‏2 11، نتایج حاصل از پژوهش فنگ و همکاران [19]. 33

شکل ‏2 12، تغییرات ماکزیمم تنش مماسی نمونه در مندرل  با قطرهای الف- mm2/34، ب- mm 35، ج- mm6/35]20.[ 34

شکل ‏2 13، شکل ماکزیمم تنش فشاری نمونه در مندرل  با قطرهای مختلف]20[. 35

شکل ‏2 14، تغییرات ماکزیمم تنش مماسی نمونه در مندرل  با طولهای الف- mm6، ب- mm 8، ج- mm 10 د-  mm11]20.[ 36

شکل ‏2 15، تغییرات کرنش پلاستیک معادل در تعداد توپهای الف- 0، ب- 1، ج- 2، د- 3 ]20[. 37

شکل ‏2 16، تغییرات سطح مقطع با تعداد توپهای الف- 0، ب- 1، ج- 2، د- 3] 20[. 37

شکل ‏2 17، شکل تفاوت تنش فشاری در قوس داخلی در قطر مختلف مندرل ] 21[. 38

شکل ‏2 18، فرآیند خمکاری به روش NC ] 21[. 39

شکل ‏2 19، استراتژی برای انتخاب پارامترهای موثر در فرآیند خمکاری با روش NC ] 21[. 39

شکل ‏2 20، اثر لقی میان لوله و قالب جاروبکن] 22[. 40

شکل ‏2 21، اثر لقی میان لوله و مندرل] 22[. 41

شکل ‏2 22، میزان تغییرات سطح مقطع در شعاع خم نرمال] 23[. 42

شکل ‏2 23، میزان تغییرات سطح مقطع در شعاع خم کوچک] 23[. 42

شکل ‏2 24، میزان تغییرات ضخامت در شعاع خم نرمال] 23[. 43

شکل ‏2 25، میزان تغییرات ضخامت در شعاع خم کوچک] 23[. 43

شکل ‏3 1، دستگاه آزمایش اونیورسال (DMG). 47

شکل ‏3 2، الف- شماتیک قالب کشش عمیق مرحله یک، ابعاد به mm، ب- اجزای قالب کشش عمیق مرحله یک. 48

شکل ‏3 3، الف- شماتیک قالب کشش عمیق مرحله دو، ابعاد به mm، ب- اجزای قالب کشش عمیق مرحله دو. 49

شکل ‏3 4، مراحل شکلدهی لوله، I- ورق اولیه، II- کشش عمیق مرحله اول، III- کشش عمیق مرحله دوم، 

IV- اتوکشی مرحله اول، V- اتوکشی مرحله دوم، VI- اتوکشی مرحله سوم، VII- اتوکشی مرحله چهارم. 49

شکل ‏3 5، الف- شماتیک قالب اتوکشی، ب- مجموعه قالبهای مراحل مختلف اتوکشی. 50

شکل ‏3 6، پارامترهای هندسی لوله در این پژوهش. 51

شکل ‏3 7، الف- شماتیک قرار گیری نمونه در قالب جدید(خم هیدروفرمینگ)، ب-  قالب جدید خم هیدروفرمینگ. 53

شکل ‏3 8، مسیر نمونه فشار اعمالی در تحقیق حاضر. 53

شکل ‏3 9، واحد هیدرولیکی تامین فشار اولیه. 54

شکل ‏3 10، مدار هیدرولیکی استفاده شده در قالب کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی. 54

شکل ‏3 11، تجهیزات سیستم هیدرولیکی کنترل فشار. 55

شکل ‏3 12، تجهیزات اندازه‌گیری الف- ضخامت سنج مکانیکی، ب- کولیس دیجیتالی. 56

شکل ‏3 13، ابعاد نمونه آزمون کشش مطابق استاندارد ASTM-A370. 57

شکل ‏3 14، دستگاه تست كشش SANTAM. 57

شکل ‏3 15، نمونه‌هایی از قطعات کشیده شده طبق استاندارد ASTM-A370. 58

شکل ‏3 16، نمودار تنش– کرنش حقیقی حاصل از آزمایش کشش. 58

شکل ‏4 1، هندسه اجزای قالب و لوله در نرمافزار شبیه سازی. 61

شکل ‏4 2، مونتاژ اجزای قالب و لوله در شبیهسازی. 62

شکل ‏4 3، شرایط مرزی اعمال شده به ورق و اجزای قالب در شبیه-سازی. 64

شکل ‏5 1،  ناحیه‌های بحرانی لوله در فرآیند خم جدید. 69

شکل ‏5 2،  لوله شکل داده‌شده بدون فشار سیال. 69

شکل ‏5 3، لوله شکل داده‌شده در فشار MPa10. 70

شکل ‏5 4، لوله شکل داده‌شده در فشار MPa15. 70

شکل ‏5 5، لوله شکل داده شده در فشار MPa20. 71

شکل ‏5 6، لوله شکل داده شده در فشار MPa27. 72

شکل ‏5 7، شکلگیری لوله سالم و بدون عیب در قالب. 73

شکل ‏5 8، منحنی نیروجابجایی لوله خم شده در فشار 20MPa. 73

شکل ‏5 9، الف- مسیر اندازه گیری ضخامت ab و cd ب- ناحیه های مورد بررسی در شعاع داخلی و شعاع خارجی قطعه خم شده. 74

شکل ‏5 10، منحنی توزیع ضخامت لوله در فشار MPa20 الف- شعاع داخلی ب- شعاع خارجی. 76

شکل ‏5 11، منحنیهای توزیع ضخامت الف- دیواره داخلی و ب- دیواره خارجی در فشارهای مختلف، حاصل از شبیهسازی. 77

شکل ‏5 12، درصد کاهش ضخامت در قطعه در فشارهای مختلف الف- شعاع داخلی، ب- شعاع خارجی. 78

شکل ‏5 13، تاثیر ضریب اصطکاک بین جداره قالب و لوله منحنی های توزیع ضخامت الف- دیواره داخلی و ب- دیواره خارجی، حاصل از شبیهسازی، در فشار MPa20. 81

شکل ‏5 14، درصد کاهش ضخامت در قطعه با ضریب اصطکاک های مختلف الف- شعاع داخلی، ب- شعاع خارجی. 82

شکل ‏5 15، منحنی توزیع ضخامت  شعاع داخلی لوله در فشارهای الف- MPa10، ب- MPa15، ج- MPa20 با ضریب اصطکاک 1/0 و شعاع خم mm20 و قطر لوله mm20. 84

شکل ‏5 16، منحنی توزیع ضخامت لوله در فشارهای الف- MPa10، ب-MPa 15، ج- MPa20. 85

شکل ‏5 17، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa25، ب- MPa35، در نسبت R/D برابر 10/10. 86

شکل ‏5 18، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa15، ب- MPa20، ج- MPa27 در نسبت R/D برابر 20/20. 87

شکل ‏5 19، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa5، ب- MPa10، ج- MPa20 در نسبت R/D برابر 30/30. 88

شکل ‏5 20، منحنی توزیع ضخامت لوله در نسبت های R/D برابر 1  الف- دیواره داخلی و ب- دیواره خارجی. 90

شکل ‏5 21، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa50، ج- MPa60 در نسبت R/D برابر 10/8. 91

شکل ‏5 22، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa10، ب- MPa20، ج- MPa27 در نسبت R/D برابر 20/16. 92

شکل ‏5 23، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa10، ب- MPa15، ج- MPa20در نسبت R/D برابر 30/24. 93

شکل ‏5 24، منحنی توزیع ضخامت لوله در نسبت های R/D برابر 8/0 الف- دیواره داخلی و ب- دیواره خارجی. 94

شکل ‏5 25، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف) MPa30، ب)MPa50، ج)MPa55 د) MPa60 در نسبت R/D برابر 10/6. 95

شکل ‏5 26، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa10، ب- MPa20، ج- MPa25 د-  MPa27 در نسبت R/D برابر 20/12. 96

شکل ‏5 27، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa10، ب- MPa16در نسبت R/D برابر 30/18. 96

شکل ‏5 28، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa25، ج- MPa30 با نسبت  R/D55/0 با قطر لوله برابر با mm20. 98

شکل ‏5 29، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa25، ج- MPa27 با نسبت R/D 6/0 با قطر لوله برابر با mm20. 99

شکل ‏5 30، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa22، ج- MPa24 با نسبت R/D 65/0 با قطر لوله برابر با mm20. 100

شکل ‏5 31، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa22 با نسبت R/D 7/0 با قطر لوله برابر با mm20. 101

شکل ‏5 32، میزان تغییرات ضخامت قطعه در فشارهای مختلف با نسبت R/D 7/0با قطر لوله برابر با mm20 الف) شعاع داخلی، ب) شعاع خارجی. 101

شکل ‏5 33، درصد کاهش ضخامت در قطعه در فشارهای مختلف با نسبت R/D 7/0 با قطر لوله برابر با mm20 الف- شعاع داخلی، ب- شعاع خارجی. 102

شکل ‏5 34، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa21، با نسبت R/D 75/0 با قطر لوله برابر با mm20. 102

شکل ‏5 35، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa18، ب- MPa20 با نسبت R/D 8/0 با قطر لوله برابر با mm20. 103

شکل ‏5 36، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa18، ب- MPa20 با نسبت R/D 85/0 با قطر لوله برابر با mm20. 103

شکل ‏5 37، لوله های شکل داده شده در فشار MPa20 با نسبت R/D 9/0با قطر لوله برابر با mm20. 103

شکل ‏5 38، لوله های شکل داده شده در فشارهای MPa20 با نسبت R/D 95/0 با قطر لوله برابر با mm20. 104

شکل ‏5 39، لوله های شکل داده شده در فشارهای MPa20 با نسبت R/D 1 با قطر لوله برابر با mm20. 104

شکل ‏5 40، فشار شکل گیری نمونه در نسبت های شعاع خم به قطر لوله (R/D) مختلف در قطر لوله ثابت برابر mm20. 105

 

فهرست جدول‌ها

جدول (2-1) نتایج حاصل از پژوهش وانگ و آگاروال [19]. 30

جدول (3-1) ابعاد لوله شکل داده شده در مراحل مختلف 51

جدول (3-2) خصوصیات مکانیکی و فیزیکی ورق های مورد استفاده در آزمایش ها. 58

 

 

 

 • پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992 با نمره گذاری، روایی و پایایی

  پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992 با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه سبک های تفکر پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992 پرسشنامه…

 • بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان

  بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان پایان نامه سرطان پستان طراحی روش RT – PCR تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 شناسایی تومورهای erbB2 شناسایی تومورهای…

 • مطالعات و پیشینه ادبیات كودك و نوجوان در ایران و جهان

  مطالعات و پیشینه ادبیات كودك و نوجوان در ایران و جهان ادبیات کودک و نوجوان تاریخچه ادبیات کودک و نوجوان در ایران مطالعات ادبیات كودك و نوجوان در جهان مطالعات و پیشینه ادبیات كودك و نوجوان در ایران و جهان…

 • مدلسازی تغییرپذیری مکانی و زمانی از آلودگی هوا مربوط به ترافیک: مدلهای رگرسیون ساعتی مورد استفاده برای کربن سیاه

  مدلسازی تغییرپذیری مکانی و زمانی از آلودگی هوا مربوط به ترافیک: مدلهای رگرسیون ساعتی مورد استفاده برای کربن سیاه مدلسازی تغییرپذیری مکانی و زمانی از آلودگی هوا مربوط به ترافیک مدلهای رگرسیون ساعتی مورد استفاده برای کربن سیاه رفتن به…

 • بررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن

  بررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن ارزش ویژه برند پایان نامه ارزش ویژه برند عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سرمایه فکری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سرمایه فکری مبانی نظری اثربخشی سرمایه فکری دانلود مبانی نظری اثربخشی سرمایه فکری پیشینه تحقیق اثربخشی سرمایه فکری ادبیات نظری اثربخشی سرمایه فکری فصل دوم پایان نامه اثربخشی سرمایه فکری مبانی نظری و پیشینه…

 • بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن

  بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن دانلود پایان نامه بتن پلاستیک دیواره آب بند سد روشهای اجرایی دیواره آب بند مزایا و مشخصه های بتن پلاستیک بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه و انگیزه پیشرفت 68 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه و انگیزه پیشرفت 68 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه انگیزه و انگیزه پیشرفت مبانی نظری انگیزه و انگیزه پیشرفت پیشینه تحقیق انگیزه و انگیزه پیشرفت پیشینه داخلی انگیزه و انگیزه پیشرفت…

 • پایان نامه داده کاوی در پزشکی

  پایان نامه داده کاوی در پزشکی کلمات کلیدی : پروژه داده کاوی در پزشکی پایان نامه داده کاوی ارشد پایان نامه داده کاوی آموزشی خرید پایان نامه داده کاوی پایان نامه در مورد data mining پایان نامه کاربرد داده کاوی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب بینایی 31 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب بینایی 31 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه آسیب بینایی مبانی نظری آسیب بینایی پیشینه تحقیق آسیب بینایی پیشینه داخلی آسیب بینایی پیشینه خارجی آسیب بینایی پیشینه پژوهش آسیب بینایی پیشینه نظری…

 • اختلال پیش فعالی

  اختلال پیش فعالی IEP ADHD اختلال پییش فعال دانلود مقاله اختلال پیش فعالی علل ADHD چیست؟ اضطراب و افسردگی درمان بیش فعالی در كودكان پیش دبستانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت درک شده 59 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت درک شده 59 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری کیفیت درک شده فصل دوم پایان نامه کیفیت درک شده دانلود مبانی نظری کیفیت درک شده پیشینه کیفیت درک شده پیشینه تحقیق کیفیت درک شده…

 • پاورپوینت نظریات ساخت و شکل توسعه سکونتگاهها

  پاورپوینت نظریات ساخت و شکل توسعه سکونتگاهها کلمات کلیدی : پاورپوینت نظریات ساخت و شکل توسعه سکونتگاهها نظریات ساخت و شکل توسعه سکونتگاهها ساخت و شکل توسعه سکونتگاهها نظریات ساخت شهر نظریات فرم شهر انواع شكل شهر شهر اسلامی یا…

 • پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

  پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان کلمات کلیدی : پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان دانلود پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان و نوجوانان پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدارس هوشمند

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدارس هوشمند کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مدارس هوشمند مبانی نظری مدارس هوشمند پیشینه تحقیق مدارس هوشمند پیشینه داخلی مدارس هوشمند پیشینه خارجی مدارس هوشمند پیشینه پژوهش مدارس هوشمند پیشینه نظری مدارس هوشمند…

 • صنعت سیم و كابل ایران

  صنعت سیم و كابل ایران صنعت كابل‏سازی صنایع سیم و كابل انتقال نیرو و هدایت امواج رادیویی دانلود پایان نامه رشته صنایع صنعت سیم و كابل ایران دانلود پایان نامه مهندسی صنایع دانلود پایان نامه صنایع خرید پایان نامه صنایع…

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی اختلال بدشکلی بدن

  ادبیات نظری و پیشینه تجربی اختلال بدشکلی بدن کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلال بدشکلی بدن مبانی نظری اختلال بدشکلی بدن پیشینه تحقیق اختلال بدشکلی بدن پیشینه داخلی اختلال بدشکلی بدن پیشینه خارجی اختلال بدشکلی بدن پیشینه پژوهش…

 • شناسایی علل پیدایش و بروز جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و ارئه راهکارها

  شناسایی علل پیدایش و بروز جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و ارئه راهکارها کلمات کلیدی : پایان نامه ثبت اسناد پایان نامه جعل اسناد پایان نامه در مورد جعل اسناد جعل اسناد ثبتی در حقوق ایران جعل…

 • مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش

  مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش مشخصه های طبیعی شهر شوش مشخصه های انسانی شهر شوش مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش خصوصیات جمعیتی شهرستان شوش زمین شناسی شهرستان شوش موقعیت جغرافیایی شهرستان شوش دانلود تحقیق معرفی شهرستان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی مبانی نظری شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی دانلود مبانی نظری شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی پیشینه تحقیق شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی ادبیات نظری شاخص های…

 • پاورپوینت نقش بازی در رشد خلاقیت کودکان

  پاورپوینت نقش بازی در رشد خلاقیت کودکان پاورپوینت، بازی، رشد، خلاقیت، رفتن به سایت اصلی مقدمه: اکنون، ثابت شده است که تعلیم‌وتربیت کودکان (پداگوژی) به مجموعه‌ای از پندواندرزهای خشک‌وخالی و یا نظرات پراکنده و ناهمگون گفته نمی‌شود؛ بلکه به عنوان…

 • پاورپوینت (اسلاید) ساخت شهري

  پاورپوینت (اسلاید) ساخت شهري کلمات کلیدی : پاورپوینت ساخت شهري ساخت شهري مقاله ساخت شهري تحقیق ساخت شهري بررسی ساخت شهري پایان نامه ساخت شهري مكان بنگاه اقتصادي در شهر بررسي نظريه هاي ساختار شهري شهر چند مركزي ساختار شهري…

 • مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک

  مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک مدیریت سرمایه فکری عملکرد مالی در بانک پارسیان مبانی نظری تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی رابطه مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی مبانی نظری تاثیر سرمایه فکری بر…

 • ارزیابی اثرات زیست محیطی مثبت و منفی احداث سد

  ارزیابی اثرات زیست محیطی مثبت و منفی احداث سد اثرات زیست محیطی احداث سد مسائل زیست محیطی سدهای ایران اثرات طرح های سدسازی بر محیط زیست ارزیابی اثرات زیست محیطی مثبت و منفی احداث سد اثرات زیست محیطی ساخت سد…

 • مبانی نظری شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت

  مبانی نظری شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت کلمات کلیدی : زنجیره تامین ناب زنجیره تامین چابک توسعه زنجیره تامین استراتژی های زنجیره تامین ناب استراتژی های زنجیره…