ارزیابی ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی ایلام

ارزیابی ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی ایلام

پااین نامه مطالبات معوق بانک ملی
مدیریت ریسک اعتباری
رتبه بندی مشتریان بانک
اعتبارسنجی مشتریان بانک
مدیریت ریسک اعتباری در بانک ملی
رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق
ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی

ارزیابی ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی ایلام

 

 

چكیده 

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملی به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملی استان ایلام بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملی استان ایلام بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1

 

-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباری سبد وام(كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملی در مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملی استان ایلام معنا دار بوده است. 

 

ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملی استان ایلام را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملی تعمیم داد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

مطالبات معوق

مدیریت ریسک اعتباری

مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام

 

 

مقدمه 

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف ‌قرارداد  نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول  طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.

بنابراین، ریسك اعتباری را می‌توان به‌ عنوان زیانی محتمل تعریف كرد كه در اثر یك رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود كه توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر كند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می‌توان به‌عنوان ریسك اعتباری در نظر گرفت(رادپور،1390). 

 

تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود. بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است. 

 

پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است. 

 

بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:

1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).

2- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.) 

3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با استفاده از ابزار بیمه و  .) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).

 

 

 

فهرست مطالب 

موضوع:”بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملی(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملی استان  ایلام)”                                                                         .1

چكیده                                                                                    1

كلمات كلیدی:                                                                              1

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1-مقدمه                                                                                3

1-2-بیان مسأله                                                                             .4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                .10

1-4-اهداف تحقیق                                                                         .11 

1-4-1- هدف اصلی تحقیق                                                                   11

1-4-2- اهدف فرعی تحقیق                                                                  11

1-5-سوالات و فرضیات تحقیق                                                                11

1-5-1-سوالات تحقیق                                                                      11

1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق                                                         .        11

1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق                                                                 .11

1-5-2- فرضیات تحقیق                                                                     .12

1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق                                                               12

1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق                                                               12

1-6-قلمرو تحقیق                                             .                             13

1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق                                                                  .13

1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق                                                                   13

1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق                                                                13

1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها                                                              13

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه                                                                              .19

2-2-  ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                  20

2-2-1- ادبیات تحقیق                                                                      .20

2-2-1-1- بانک و بانکداری                                                                  20

2-2-1-2- ضرورت بانکداری                                                                 20

2-2-1-3- جایگاه ریسک                                                                    21

2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک                                                           .23

2-2-1-5- نظریه ریسک                                                                     26

2-2-1-6- اهمیت ریسک                                                                    26

2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک                                                           27

2-2-1-8- مدیریت ریسک                                                                   28

2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک                                     29

2-2-1-10- تعریف ریسک                                                                   30

2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها                                                              .30

2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات                                                            .32

2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی                                                         .34

2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی                                             36

2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR                                        .36

2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان                                   .39

2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی                      .41

2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور                                44

2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی                  48

2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی                             .50

2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود                                             50

2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک                                   51

2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی                                              53

2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی                                                            55

2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی                                                        56

2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال                                   .56

2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی                                                 .57

2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی                                               .60 

2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز                                            60

2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی                                        61

2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها                                           62

2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها                                                    .63

2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی                                                          .69

2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی                                              .72 

2-2-1-35- معرفی بانک ملی و مدیریت شعب بانک ملی در استان ایلام                               73

1-تاریخچه بانک ملی                                                                       75

2-شبکه بین المللی بانک                                                                     76

3-اهداف /چشم انداز/مأموریت ها                                                              76

4-معرفی مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام                                                   .79

2-2-2- پیشینه تحقیق                                                                       .80

2-2-2-1-پیشینه تحقیق داخلی                                                                .80

2-2-2-2-پیشینه تحقیق خارجی                                                               .85

3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق                                                        90

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه                                                                              .92

3-2- روش تحقیق                                                                         .93

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف                                                        93

1-تحقیق بنیادی                                                                           .93

2-تحقیق کاربردی                                                                         .94

3-تحقیق و توسعه                                                                          94

ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)                                .94

تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)                                                                 94

تحقیق آزمایشی                                                                            94

تحقیق کاربردی          94

3-2-1-جامعه آماری                                                                       .95

3-2-2-حجم نمونه                                                                         97

شیوه نمونه گیری                                                                           97

3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها                                                            .100

3-3- فرضیات تحقیق                                                                      102

3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق                                                                .102

3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق                                                               102

1-1- فرضیه اول تحقیق                                                                    102

1-2- فرضیه دوم تحقیق                                                                  102

1-3- فرضیه سوم تحقیق                                                                 .102

2-1- فرضیه چهارم تحقیق                                                               .102

2-2- فرضیه پنجم تحقیق                                                                   102

2-3- فرضیه ششم تحقیق                                                                   .102

3-4-قلمرو تحقیق                                                                        .102

 3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق                                                                .102

3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق                                                                 .103

3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق                                                               103

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                            103 

الف) آمار توصیفی                                                                        104

ب) آمار استنباطی       104

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه                                                                             .106

4-2-توصیف آماری داده ها                                                                 106

4-3-جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری                                              .108

4-3-1-جامعه آماری                                                                      .108

3-3-2-حجم نمونه                                                                       .108

4-4- نتایج آزمون های اولیه داده ها                                                          .109

4-4-1-توصیف آماری داده ها  و ویژگی¬های داده ها                                              109

4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها                                                          .109

4-5- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق                                                       .111

4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق                                             .111 

4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق                                                         111

فرضیه اول تحقیق                                                                         .111

4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق                                                         115

فرضیه دوم تحقیق                                                                         115

4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق                                                        .119

فرضیه سوم تحقیق                                                                        .119

4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق                                                       .123

فرضیه چهارم تحقیق                                                                       .123

4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق                                                        .127

فرضیه پنجم تحقیق                                                                        .127

4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق                                                        .131

فرضیه ششم تحقیق                                                                        .131

4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق                                                    .135

فرضیه اصلی اول تحقیق                                                                    .135

4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق                                                    .139

فرضیه اصلی دوم تحقیق                                                                    .139

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه                                                                              145

5-2-بحث                                                                              .145 

5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)                 145

5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق                                                   .145

5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق                                                   146

5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق                                                   147

5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق                                                 148

5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق                                                  149

5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق                                                  .150

5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق                                               151

5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق                                              .152

5-2-10-نتیجه گیری     154

5-3-محدودیت های تحقیق                                                                 .155  

5-4- پیشنهادات تحقیق                                                                     156

5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق                                                           .156

5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی                                                158

فهرست منابع و مآخذ تحقیق                                                                 159

الف) منابع فارسی                                                                         159

ب) منابع لاتین                                                                            164

فهرست پیوست ها و ضمائم تحقیق                                                             170

 

فهرست جداول 

جدول 1- رتبه های مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندی                                           .24 

جدول 2-1: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری                                                    . 25

جدول شماره2-2: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 1387-1390                         . 42

جدول شماره2-3: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد 1387-1390                              . 44

جدول شماره 2-4: نرخ سود علی الحساب سپرد ه های سرمایه گذاری مدت دار                            46

جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهیلات بانكی در عقود مبادله ای ومشاركتی (پس ازاجرای قانون بانكداری بدون ربا). 47

جدول2-6: روش شاخص استاندارد                                                            . 59

جدول2-7: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملی استان ایلام از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال                                                                 71

جدول2-8: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام)  بانک ملی استان ایلام از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال                                                         71

 جدول2-9: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملی استان ایلام از سال 81 الی 91          . 72

جدول2-10: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام)بانک ملی استان ایلام از سال81 الی 91   . 72

جدول (3-1): نمونه آماری تحقیق (بانک ملی استان ایلام از سال1381الی 1391)                          99

جدول 3-1: شناسایی ماهیت مطالبات معوق                                                     . 101

جدول 3-2: نرخ سود بانکی                                                                  101

جدول4-1- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق در بازه زمانی 1391-1381                    107

جدول4-1- 1-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق                                       107

جدول4-1- 2-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق                                       107

جدول4-1-3- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق                                      .108

جدول4-1-4- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق                                      .108

جدول 4-2 -آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده¬ها درجامعه آماری تحقیق       110

جدول 4-2 -1- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق- بخش مشتریان حقیقی)                      110

جدول 4-2 -2- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق-بخش مشتریان حقوقی)                     . 110

 

جدول 4-2 -3- بررسی نرمال بودن (متغیرهای مستقل تحقیق)                                         110

جدول 4-3-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق  111

جدول 4-4-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اول تحقیق                           112

جدول 4-5-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه اول تحقیق                        113

جدول 4-6-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه اول تحقیق             114

جدول 4-7-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق 116

جدول 4-8-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه دوم تحقیق                         . 117

جدول 4-9-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق                        117

جدول 4-10-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق          . 118

جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین،حاصل ازآزمون فرضیه سوم تحقیق             120

جدول 4-12-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه سوم تحقیق                         121

جدول 4-13-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه سوم تحقیق                       121

جدول 4-14-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه سوم تحقیق         . 122

جدول 4-15-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه چهارم تحقیق  124

 جدول 4-16-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه چهارم تحقیق                       125 

 جدول 4-17-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه چهارم تحقیق                   . 125

جدول 4-18-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه چهارم تحقیق        . 126

 جدول 4-19-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق128

جدول 4-20-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه پنجم تحقیق                        129

جدول 4-21-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق                    . 129

جدول 4-22-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق          130

جدول 4-23-آزمون ضریب همبستگی،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه ششم تحقیق  132

جدول 4-24-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه ششم تحقیق                        133

جدول 4-25-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق                      133

جدول 4-26-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق          134

جدول 4-27-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول تحقیق  136

جدول 4-28-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)-فرضیه اصلی اول تحقیق                      137

جدول 4-29-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق                  . 137

جدول 4-30-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق      . 138

جدول 4-31-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق  140

جدول 4-32-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اصلی دوم تحقیق                     141

جدول 4-33-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق                   141

جدول 4-34-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق      . 142

جدول5-1-خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک                                              155

 

 

 

فهرست اشكال و نمودارها 

 

نمودار2-1- تقسیم بندی سطوح ریسک                                                          31

نمودار2-2- ریسک های موسسات مالی                                                          32

شکل 2-1:روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی                                                 . 57

شکل-2-1- تاریخچه بانك ملی                                                              . 75

نمودار شماره 3-1: چارچوب نظری تحقیق (شکل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق)                   90

نمودار 4-1-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق                            . 114

نمودار4-2-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق                                              115

نمودار 4-3-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق                            . 118

نمودار4-4-خط و معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق                                              119

نمودار 4-5-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق                             122

نمودار4-6-خط و معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق                                              123

نمودار 4-7-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق                          . 126

نمودار4-8-خط و معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق                                            127

نمودار 4-9-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق                           . 130

نمودار4-10-خط و معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق                                            131

نمودار 4-11-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق                          . 134

نمودار4-12-خط و معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق                                            135

نمودار 4-13-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق                        138

نمودار4-14-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق                                       . 139

نمودار 4-15-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق                      . 142

نمودار4-16-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق                                        143

 

 

 

 

 • بررسی ماهوی و اقسام عقد نکاح و شروط ضمن آن با تشریح شرط و رابطه آن با عقد

  بررسی ماهوی و اقسام عقد نکاح و شروط ضمن آن با تشریح شرط و رابطه آن با عقد کلمات کلیدی : شروط ضمن عقد نکاح شرط ضمن عقد نکاح ماهیت و اقسام عقد نکاح تعریف شرط و رابطه ی آن…

 • ارزیابی مقررات عوامل عمومی تشدید مجازات در دوره های مختلف قانونگذاری

  ارزیابی مقررات عوامل عمومی تشدید مجازات در دوره های مختلف قانونگذاری عوامل تشدید مجازات عوامل تشدید کننده مجازات تکرار جرم و تشدید مجازات عوامل عمومی تشدید مجازات پایان نامه درباره تشدید مجازات سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات تشدید مجازات…

 • صنایع غذایی در كارخانه سیب زمینی پریس با عنوان سیب زمینی

  صنایع غذایی در كارخانه سیب زمینی پریس با عنوان سیب زمینی سیب زمینی صنایع غذایی سیب زمینی سوخاری آزمایشات کنترل کیفیت سیب زمینی دانلود گزارش كارآموزی صنایع غذایی در كارخانه سیب زمینی پریس با عنوان سیب زمینی دانلود گزارش كارآموزی…

 • سیستم اثربخش ارزشیابی عملكرد كاركنان؛ مبانی ، رویكرد ها و روشها

  سیستم اثربخش ارزشیابی عملكرد كاركنان؛ مبانی ، رویكرد ها و روشها اثربخشی بهبود عملكرد ارزشیابی عملكرد مدیریت منابع انسانی ارزشیابی عملكرد كاركنان سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید…

 • بررسی تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و توسعه دانایی محور در فرآیند جهانی شدن

  بررسی تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و توسعه دانایی محور در فرآیند جهانی شدن جامعه اطلاعاتی توسعه دانایی محور فن آوری اطلاعات جهانی شدن دانلود پایان نامه رشته مدیریت دانلود پایان نامه مدیریت بررسی تاثیر فناوری…

 • بررسی الگوریتمهای مسیریابی در شبکه های سنسور بیسیم از جهت مصرف توان

  بررسی الگوریتمهای مسیریابی در شبکه های سنسور بیسیم از جهت مصرف توان پروتکل مسیریابی تجزیه و تحلیل خوشه ای شبکه های حسگر بیسیم مسیریابی شبکه مخابراتی بررسی الگوریتمهای مسیریابی LEACH و PEGASIS از جهت مصرف انرژی بررسی الگوریتمهای مسیریابی در…

 • بررسی رفتار و عملکرد اعضا و اتصالات تحت اثر بارهای رفت و برگشتی

  بررسی رفتار و عملکرد اعضا و اتصالات تحت اثر بارهای رفت و برگشتی عملکرد اعضا و اتصالات بارهای رفت و برگشتی طراحی لرزه ای سازه ها بررسی رفتار و عملکرد اعضا و اتصالات تحت اثر بارهای رفت و برگشتی بررسی…

 • روشها و راه حلهای جدید سرمایه گذاری و بهره وری وقف و موقوفات با نگاهی به موانع پیش رو

  روشها و راه حلهای جدید سرمایه گذاری و بهره وری وقف و موقوفات با نگاهی به موانع پیش رو موانع فرهنگی بهره وری مطلوب از وقف موانع اجرائی بهره وری مطلوب از وقف چالشهای بهره وری مطلوب از وقف راهکارهای…

 • مبانی نظری بررسی ارتباط هوش سازمانی و استرس شغلی کارمندان

  مبانی نظری بررسی ارتباط هوش سازمانی و استرس شغلی کارمندان کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هوش سازمانی فصل دوم پایان نامه استرس  شغلی هوش سازمانی کارکنان تحقیق استرس شغلی کارکنان مدل ها و نظریه های هوش سازمانی مدل…

 • پرسشنامه تحریف های شناختی عبدالله زاده و سالار 1389

  پرسشنامه تحریف های شناختی عبدالله زاده و سالار 1389 کلمات کلیدی : پرسشنامه تحریف های شناختی پرسشنامه تحریف های شناختی الیس پرسشنامه تحریف های شناختی عبداله زاده پرسشنامه تحریف های شناختی بین فردی دانلود پرسشنامه تحریف های شناختی دانلود پرسشنامه…

 • پرسشنامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح

  پرسشنامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح کلمات کلیدی : پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه استقرار مدیریت دانش پرسشنامه پیاده سازی مدیریت دانش دانلود پرسشنامه استقرار مدیریت دانش پرسشنامه استقرار مدیریت دانش در سازمان پرسشنامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح…

 • پاورپوینت ويتامينهاي محلول در چربي و آب

  پاورپوینت ويتامينهاي محلول در چربي و آب کلمات کلیدی : پاورپوینت ويتامينهاي محلول در چربي و آب ويتامين A ويتامين D راشی تیسم استئومالاسی استئوپروز ويتامين E ويتامين K کمبود ويتامين K ويتامين محلول در آب تيامين ريبوفلاوين کمبود ويتامين…

 • شناسایی عوامل سازگاری در زندگی زناشویی در منطقه 2 شهر تهران

  شناسایی عوامل سازگاری در زندگی زناشویی در منطقه 2 شهر تهران زندگی زناشویی دانلود پایان نامه رضایت زناشویی دانلود پایان نامه سازگاری در زندگی زناشویی شناسایی عوامل سازگاری در زندگی زناشویی در منطقه 2 شهر تهران دانلود پایان نامه رشته…

 • پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش هم ارز ماسه SE

  پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش هم ارز ماسه SE کلمات کلیدی : در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش هم ارز ماسه (SE) در 16 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر ارایه شده است رفتن…

 • منبع تغذیه بدون وقفه

  منبع تغذیه بدون وقفه UPS منبع تغذیه باتری بک آپ نیروی الکتریکی Uninterruptible power supply منبع تغذیه بدون وقفه سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق برق رفتن به…

 • پاورپوینت بررسی اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی

  پاورپوینت بررسی اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی پاورپوینت بررسی اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی استفاده از فشار بالا در فراوری مواد غذایی فشار بالا در فراوری مواد غذایی تحقیق استفاده از فشار بالا در…

 • بررسی علت اتحاد انگلستان و شوروی طی جنگ جهانی دوم

  بررسی علت اتحاد انگلستان و شوروی طی جنگ جهانی دوم جنگ جهانی دوم جبهه ضد هیتلری اتحاد انگلستان و شوروی دانلود مقاله بررسی علت اتحاد انگلستان و شوروی طی جنگ جهانی دوم سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های جامعه شناسی اخلاق 99 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های جامعه شناسی اخلاق 99 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری اخلاق پیشینه تحقیق اخلاق مبانی نظری نظریه های اخلاق پیشینه تحقیق نظریه های اخلاق مبانی نظری نظریه های جامعه شناسی اخلاق پیشینه تحقیق…

 • پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

  پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند پرسشنامه ارزش ویژه برند پرسشنامه بسط برند پرسشنامه ارزش ویژه برند در شرکت کاله پرسشنامه ارزش ویژه برند دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر پرسشنامه…

 • پاورپوینت ارز و روش‌هاي تأمين مالي

  پاورپوینت ارز و روش‌هاي تأمين مالي پاورپوینت ارز و روش‌هاي تأمين مالي تحقیق ارز و روش‌هاي تأمين مالي ارز و روش‌هاي تأمين مالي روش‌هاي تأمين مالي روش‌هاي پرداخت در تجارت بين‌الملل معاملات تهاتري خريد متقابل معامله جبراني معاملات باي بک…

 • الزامات بودجه ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی کشور

  الزامات بودجه ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی کشور بودجه ریزی عملیاتی الزامات بودجه ریزی عملیاتی بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی اجرا بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه استقرار بودجه ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی استقرار بودجه ریزی عملیاتی…

 • بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه (از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها)

  بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه (از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها) قاچاق بازرسی گمرک وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه (از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها) سیستم همکاری…

 • بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی

  بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی ارزیابی عملکرد مالی شرکت ارزیابی عملکرد مالی سازمان ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد فازی ارزیابی عملکرد…

 • مقاله ای کامل در مورد بازاریابی

  مقاله ای کامل در مورد بازاریابی بازاریابی بازاریابی بین المللی استراتژی های تبلیغات دانلود مقاله ای کامل در مورد بازاریابی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه رشته…

 • پروپوزال ارزیابی مقایسه ای حجاب زنان در فقه شیعه و اهل کتاب

  پروپوزال ارزیابی مقایسه ای حجاب زنان در فقه شیعه و اهل کتاب حجاب در فقه امامیه حجاب در ادیان اهل کتاب احکام حجاب در فقه امامیه احکام حجاب در ادیان اهل کتاب مبانی فقهی حجاب از منظر فقه امامیه شباهتها…